DỊCH VỤ KỸ THUẬT TRONG VIỄN THÔNG DI ĐỘNG ( 2G/3G/4G )

Bạn có thể thêm bất kỳ HTML ở đây (admin -> Options Theme -> Thương mại điện tử -> Promo Popup). Chúng tôi đề nghị bạn tạo một khối tĩnh và đưa nó ở đây sử dụng shortcode